Konopie.pl S.A., Ozimska 38/2A, 45-058 Opole, NIP: 7543347929, REGON: 521057790.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce obsahu a obrázků je zakázána. Informační povinnost před udělením souhlasu se zpracováním údajů (viz). Realizace: Plutowski.pl

Logistické centrum / prodejní automaty

 

Concept Automatic, Racibórz, Wiejska 24C

Určení trasy >>

Pracujeme od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin

Rádi bychom vás pozvali na schůzku k prezentaci automatu

Naše sídlo

 

Konopie S.A., Opole, Ozimska 38/2A

Určení trasy >>

I. Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) je KONOPIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Opole (45-304), ul. . Sieradzka 17/36, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem v Opole, 7. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000948167, se základním kapitálem 0 PLN, plně splaceno, NIP: 7543347929, REGON: 521057790, dále jen KONOPIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA. Kontaktní údaje správce údajů: telefon: +48 735 964 363, e-mailová adresa: biuro@sklepzkonopiami.pl. Správce v souladu s čl. 32 sec. 1 GDPR dodržuje zásadu ochrany osobních údajů a uplatňuje vhodná technická a organizační opatření, aby nedošlo k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s prováděnou obchodní činností. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro navázání spolupráce a/nebo uzavření smlouvy se správcem údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování služeb nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů.

 

 

II. Účel a důvody zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 

a) příprava obchodní nabídky v reakci na zájem zákazníka, který je oprávněným zájmem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); b) poskytování elektronických služeb prostřednictvím Webu, na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm.

b) GDPR); vyřizování reklamačního procesu, na základě povinnosti správce údajů v souvislosti s platnými právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); c) účetnictví související s vystavováním a přijímáním dokladů o vypořádání, podle ustanovení daňového zákona (čl. 6 odst. 1 písm.

c) GDPR);

d) archivace údajů pro případné určení, šetření nebo obranu proti nárokům nebo potřebě prokázat skutečnosti, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

e) kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, zejména v reakci na dotazy adresované správci údajů, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

f) zasílání technických informací týkajících se fungování Webu a služeb využívaných klientem, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

g) marketing vlastních produktů správce údajů, který je jeho oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě předchozího souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 

 

III. Příjemci dat. Přenos dat do třetích zemí

 

Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být subjekty spolupracující se správcem údajů, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

 

Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být i subdodavatelé – subjekty, jejichž služeb správce při zpracování údajů využívá, např. účtárny, advokátní kanceláře, subjekty poskytující IT služby (včetně hostingových služeb).

 

Po správci může být požadováno poskytnutí osobních údajů na základě platných právních předpisů, zejména zpřístupnění osobních údajů pověřeným státním orgánům nebo institucím.

 

Osobní údaje mohou být předány subjektu se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor, tedy společnosti Google LLC nebo Facebook Inc. Předávání údajů probíhá na základě vhodných právních záruk, kterými jsou standardní smluvní doložky na ochranu osobních údajů schválené Evropskou komisí.

 

 

IV. Doba uložení osobních údajů

 

Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy uzavřené se subjektem údajů a po jejím ukončení pro účely související s vymáháním nároků souvisejících se smlouvou, plněním povinností podle platných právních předpisů, nejdéle však po dobu trvání promlčecí doby v v souladu s ustanoveními zákona občanského zákoníku.

 

Správce uchovává osobní údaje na zúčtovacích dokladech (např. fakturách) po dobu stanovenou ustanoveními zákona o DPH a zákona o účetnictví.

 

Správce uchovává osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely po dobu 10 let, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním údajů nebo do vznesení námitky proti zpracování.

 

Správce údajů uchovává osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v odstavci 1-3 po dobu 3 let, pokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů a ve zpracování údajů nelze pokračovat na jiném základě než na základě souhlasu subjektu údajů.

 

 

V. Práva subjektu údajů

 

1. Každý subjekt údajů má právo:

 

a) přístup – získání potvrzení od správce, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Jsou-li údaje o osobě zpracovávány, má k nim přístup a získat tyto informace: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o dobu uchovávání údajů nebo o jejich kritériích určujících právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů z důvodu subjektu údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování (článek 15 GDPR);

 

b) obdržet kopii údajů - obdržet kopii subjektu údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek vyplývající z administrativních nákladů (čl. 15 odst. 3). GDPR); c) na opravu - žádost o opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají, nebo doplnění neúplných údajů (článek 16 GDPR); d) na výmaz údajů - požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování (článek 17 GDPR); e) omezení zpracování - žádosti o omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), když: a) subjekt údajů zpochybní správnost osobních údajů - na dobu umožňující správci zkontrolovat správnost těchto údajů, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s jejich odstraněním a žádá o omezení jejich použití,

 

c) správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu nároků,

 

d) obava subjektu údajů, námitka proti zpracování - do ověření, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

 

e) předat údaje - získat ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a požadovat zaslání těchto údajů jinému správci, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlas subjektu údajů nebo v nich obsažená smlouva a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaným způsobem (článek 20 GDPR);

 

f) vznést námitku - vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro legitimní účely správce, z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování.

 

Poté správce posoudí existenci platných, oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektů údajů, nebo důvody pro stanovení, šetření nebo obhajobu nároků. Pokud podle posouzení převažují zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, bude správce povinen ukončit zpracování údajů pro tyto účely (článek 21 GDPR). Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce na uvedené kontaktní údaje a sdělit mu, jaké právo a v jakém rozsahu chce uplatnit. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů ve Varšavě.

 

 

VI. Automatizované rozhodování

 

Profilování Osobní údaje nebudou zpracovávány automaticky, a to ani prostřednictvím profilování.

 

 

VII. Facebook pluginy

 

Správce používá sociální pluginy ze sociální sítě Facebook.com. Pluginy jsou označeny logem portálu, jeho ikonou nebo dodatkem „Facebook Social Plugin“.

 

Pokud uživatel spustí webovou stránku, která takový plug-in obsahuje, prohlížeč naváže přímé spojení se serverem Facebook. Obsah pluginu je Facebook.com přenesen přímo do prohlížeče a začleněn do webové stránky.

 

Správce nemá žádný vliv na velikost dat, která Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu. Pokud je uživatel členem Facebooku, ale nechce, aby portál přidružoval shromážděná uživatelská data, může provést příslušná nastavení ve svém účtu na Facebooku.

 

Tento subjekt je odpovědný za udělení přístupu k údajům o používání poskytnutým uživatelem Facebooku a v případě pochybností se obraťte přímo na tento subjekt nebo proveďte změny v nastavení účtu na Facebooku.

 

 

VII. Další relevantní marketingové techniky

 

Správce využívá statistickou analýzu návštěvnosti webu prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Správce neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace.

 

Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace odvozené z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Správce používá remarketingové techniky, které umožňují přiřazovat reklamní sdělení k chování uživatele na webu, což může vyvolávat iluzi, že osobní údaje uživatele slouží k jeho sledování, ale v praxi nedochází k předávání osobních údajů ze strany správce provozovatelům reklamy. Technologickou podmínkou pro takové činnosti je povolení cookies.

 

 

Zásady používání souborů cookie

 

Portál neshromažďuje informace automaticky, s výjimkou informací uložených v cookies. Cookies (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Služby a jsou určeny pro používání webového portálu.

 

Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, způsob jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

 

Subjekt ohlašující soubory cookie nesprávnému příjemci a subjekt je poskytovatel služeb v komponentě Portal Rule.

 

Soubory cookie se používají pro následující účely:

 

a) přizpůsobení obsahu webových stránek Portálu preferencím Příjemce služby a optimalizace využívání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení Zákazníka a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

b) vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

c) udržování relace Příjemce služby.

 

V rámci Portálu se používají následující typy cookies:

 

a) soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka po dobu uvedenou v parametrech cookie nebo do doby, než je Zákazník smaže;

 

b) „nezbytné“ soubory cookie, které umožňují využívání služeb dostupných na Portálu, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na Portálu; cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti autentizace na Portálu;

 

c) „výkonnostní“ cookies, umožňující shromažďování informací o používání webových stránek Portálu;

 

d) „funkční“ soubory cookie, které umožňují „zapamatování“ nastavení zvoleného Příjemcem služby a personalizaci rozhraní Příjemce služby, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo regionu původu Příjemce služby, velikosti písma, vzhledu webových stránek atd.;

 

e) „reklamní“ soubory cookie, umožňující poskytování reklamního obsahu Zákazníkům, více přizpůsobeného jejich zájmům.

 

Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) v mnoha případech standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Příjemci mohou nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Toto nastavení je možné změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno o každém jejich vstupu do zařízení Zákazníka. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

 

Poskytovatel služby informuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na Portálu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

+48 735 964 363 (od 8:00 do 16:00 hodin)

biuro@sklepzkonopiami.pl

Opole, Ozimska 38/2A (kancelář)